V petek, 14. 10. 2016, je na upravi DARS-a v Celju potekal sestanek na temo 3. razvojne osi, katerega sta se udeležila vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik in dr. Matic Tasič, predsednik odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško pri Svetu koroške regije. S strani DARS-a so se srečanja udeležili Janez Kušnik, Ana Sodnik ter član uprave DARS-a Vili Žavrlan. V imenu Ministrstva za infrastrukturo je bil prisoten Zvonko Zavasnik.

  Predstavnika Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER) dr. Matjaž Črnigoj in Marko Ogorevc sta predstavila »Analizo ekonomskih učinkov investicij v prometno infrastrukturo«. Študija temelji na podatkih iz let 2007- 2015, ki so bili pridobljeni iz uradnih evidenc (AJPES, GURS,…). V študijo so zajeli okoli 120.000 poslovnih subjektov. Študija ni pokazala odstopanj pri gradnji severnega kraka 3. razvojne osi v primerjavi z gradnjama hitre ceste H4 Razdrto – Nova Gorica in Pomurske avtoceste. Tako je bila ocena elastičnosti na odseku koroške hitre ceste s 4% primerljiva z omenjenima cestama na Primorskem in v Pomurju. Najpomembnejši rezultat študije je pokazal, da bi izgradnja koroške hitre ceste doprinesla okoli 40 milijonov EUR povprečnega letnega doprinosa v BDP in to samo na področju izgradnje ceste. Ta podatek je jasno pokazal, da je investicija v 3. razvojno os popolnoma upravičena.

  V naslednjih dneh bo opravljena še recenzija študije, ki jo bo opravil Veljko Bole iz Ekonomskega inštituta. Dokončna študija bo umeščena v študijo variant in faznosti gradnje. Tako bo Ministrstvo za infrastrukturo odločilo ali bo cesta na Koroško že v osnovi 4-pasovnica, ali pa bo potrebna fazna gradnja. Odločitev se pričakuje še v tem letu.

  Izvedeli smo tudi, da se pri sprejemu državnega prostorskega načrta Šentrupert – Velenje ministrstvo drži časovnice in je sprejem predviden še v tem letu.

  Spoštovani ,


  Tretja razvojna os je brez vsakega dvoma prioriteten projekt Ministrstva za infrastrukturo na področju razvoja cestnega omrežja, zato si tudi nenehno prizadevamo za prostorsko umestitev trase na odseku Šentrupert - Velenje, za čimprejšnji začetek izvajanja del na odseku Šentrupert - Velenje - Slovenj Gradec, in nenazadnje za zagotovitev sredstev za izvedbo projekta. Vse te aktivnosti so predvidene tudi v predlogu Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS, ki ga je Vlada RS posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

  Kot ste že sami ugotovili, je za financiranje projekta tretje razvojne osi nujno potrebno državno poroštvo. Ministrstvo za infrastrukturo je zato pripravilo osnutek zakona o poroštvu za investicije, ki jih izvaja DARS, ter ga poslalo v predhodno medresorsko usklajevanje Ministrstvu za finance. Med projekti, za katera se predvideva državno poroštvo, je tudi severni del tretje razvojne osi. Seveda pa je pri odločitvah o državnem poroštvu treba upoštevati tudi potrebe po omejevanju zadolžitev države v okviru zagotavljanja fiskalne uravnoteženosti ter pravil institucij Evropske unije glede obravnave državnih poroštev v okviru javnega dolga.

  V prihodnjih dneh ima Ministrstvo za infrastrukturo dogovorjena usklajevanja z Ministrstvom za finance, na katerih bomo naše stališče glede pomembnosti čimprejšnje izgradnje tretje razvojne osi odločno zastopali. Pričakujemo, da bomo dosegli rešitev za čimprejšnjo realizacijo tega projekta.

  V prizadevanjih za izvedbo tega infrastrukturnega projekta nedvomno deliva isto mnenje. Zato vsekakor računam na vašo nadaljnjo podporo projektu, tudi v okviru koalicijskih dogovorov.

  Predlagam, da se za nadaljnje informacije obrnete neposredno na Direktorat za kopenski promet, kjer je kontaktna oseba generalna direktorica, mag. Darja Kocjan.


  dr. Peter Gašperšič,
  MINISTER

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se je v torek, 11. 10. 2016, sestala s poslanskima skupinama DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije in NSi – Nova Slovenija. S tem nadaljujemo srečanja v poslanskih skupinah Državnega zbora Republike Slovenije.

  V poslanski skupini DeSUS so Mladinsko iniciativo sprejeli poslanci Franc Jurša, Ivan Hršak, Peter Vilfan, Benedikt Kopmajer, Marija Antonija Kovačič, Marija Kotnik Poropat, Uroš Prikl, Julijana Bizjak Mlakar in Marinka Levičar. Celotna poslanska skupina je izrazila nesporno podporo projektu 3. razvojne osi. Gradnjo hitre ceste na Koroško razumejo kot prispevek k razvoju Slovenije, hkrati pa bi že sama gradnja projekta omogočila nove možnosti zaposlovanja. Konkretneje to pomeni podpro sprejemu državnega prostorskega načrta (DPN) Šentrupert – Velenje. Hkrati pa so poslanci DeSUS-a predlagali, da se pospeši aktivnosti na že sprejetem DPN Velenje – Slovenj Gradec, ki je sedaj prepuščen na milost in nemilost DPN Šentrupert – Velenje. Nadalje je bilo izpostavljeno,da bo v imenu poslanske skupine DeSUS poslanec Benedikt Kopmajer na naslednji seji Državnega zbora ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču zastavili ustno poslansko vprašanje glede časovnice aktivnosti na severnem kraku 3. razvojne osi.

  V poslanski skupini NSi je Mladinsko iniciativo sprejela poslanka Iva Dimic. Izrazila je nujnost izgradnje 3. razvojne osi, ne samo na severnem kraku, temveč v celoti od Avstrije do Hrvaške. Prav tako je poslanska izrazila nujnost pospešitve aktivnosti na področju DPN Velenje – Slovenj Gradec in to neodvisno od DPN Šentrupert – Velenje. Glede umeščanja trase hitre ceste med Velenjem in Šentrupertom bo NSi podprla najcenejšo varianto, ki bo imela po mnenju stroke najmanjše negativne učinke na okolje. Prav tako bodo zahtevali jasno finančno konstrukcijo projekta. Tudi poslanka Iva Dimic bo v zvezi s celotno traso 3. razvojne osi zastavila poslansko vprašanje pristojnemu ministru.

  Predstavnika Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik sta se v ponedeljek 3. oktobra 2016 sestala s poslansko skupino Nepovezanih poslancev, v imenu katere ju je sprejela poslanka Alenka Bratušek.

  Verhovnik in Grobelnik sta izpostavila nujnost sprejetja DPN na relaciji Šentrupert – Velenje, kot predpogoj za gradnjo hitre ceste na Koroško. Prav tako poudarila pomen t. i. »poroštvenega zakona«, ki bo DARS-u omogočil finančno stabilnost financiranja gradnje hitre ceste na Koroško. Posebej sta poudarila, da pričakujemo gradnjo 4-pasovne hitre ceste na Koroško.

  Poslanka Alenka Bratušek je v imenu celotne poslanske skupine Nepovezanih poslancev izrazila podporo projektu 3. razvojne osi na Koroško. Poslanka se je zavezala, da bo postavila pisno poslansko vprašanje ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču, v katerem bo zahtevala predvsem natančno časovnico sprejema DPN za varianto F2-2 ter način financiranja hitre ceste na Koroško.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je v preteklem tednu poslala prošnjo za srečanje v vse poslanske skupine Državnega zbora Republike Slovenije. Namen naših srečanj s poslanskimi skupinami je predstaviti nujnost izgradnje hitre ceste na Koroško. Hkrati pa želimo v poslanskih skupinah preveriti podporo sprejetju Državnega prostorskega načrta na relaciji Šentrupert – Velenje in podporo poroštvenemu zakonu, ki bo DARS-u omogočil finančno stabilnost financiranja gradnje koroške hitre ceste. Za potrebe srečanj s poslanskimi skupinami je Mladinska iniciativa pripravila tudi posebno zloženko v kateri z desetimi vidiki predstavimo probleme regije zaradi slabe prometne komunikacije, hkrati pa izpostavimo naše zahteve po gradnji 3. razvojne osi.
  Na našo pobudo sta se prvi odzvali poslanski skupini SDS – Slovenska demokratka stranka in SMC – Stranka modernega centra. Obe poslanski skupini sta nas sprejeli 23. septembra 2016 v njihovih poslanskih pisarnah.
  V poslanski skupini SDS sta Mladinsko iniciativo sprejela poslanca Ljubo Žnidar in Bojan Podkrajšek. Poudarila sta, da bo njihova poslanska skupina podprla sprejem vsakršnega državnega prostorskega načrta na relaciji avtocesta A1 – Velenje, ki ga bo pripravila stroka. Prav tako sta izrazila nesporno podporo poroštvenemu zakonu za DARS. Posebej sta poudarila, da bodo v poslanski skupini SDS od ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča zahtevali natančno časovnico izgradnje 3. razvojne osi od avtoceste A1 in vse do Prevalj. Prav tako je poslanska skupina izrazila podporo gradnji štiripasovne hitre ceste na relaciji vse do Slovenj Gradca.
  Mladinsko iniciativo so v imenu poslanske skupine SMC sprejeli poslanci Danilo Anton Ranc, Ivan Škodnik, Marko Ferluga, Igor Zorčič in Irena Kotnik. V poslanski skupini SMC so izrazili nesporno podporo sprejemu variante F2-2 (DPN Šentrupert – Velenje) in poroštvenemu zakonu. Posebej so poudarili, da se mora do Slovenj Gradca izvesti 4-pasovnica ter da bi morala država pričeti z vsemi nadaljnjimi aktivnostmi na odseku Velenje – Slovenj Gradec, kjer je državni prostorski načrt že sprejet.
  V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os smo po srečanju z dvema največjima poslanskima skupinama v Državnem zboru zadovoljni, saj sta obe izrazili nesporno politično podporo projektu 3. razvojne osi. Zato računamo na njihovo podporo, ko bodo odločitve o koroški hitri cesti na klopeh poslancev. V prihodnjih dneh v Mladinski iniciativi pričakujemo tudi povabila iz preostalih poslanskih skupin.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je edina civilna iniciativa v Sloveniji, ki se zavzema za izgradnjo hitre ceste na Koroško. Iniciativa je bila ustanovljena 14. julija 2014 in je v zelo kratkem času zbrala več kot 7.000 podpisov podpore peticiji za gradnjo hitre ceste na Koroško. Peticijo so podpisali tudi vsi koroški župani, poslanci, številni gospodarstveniki, predvsem pa Korošice in Korošci, ki nujno potrebujemo dostojno cestno povezavo s centrom države. Naše aktivnosti so javnosti dostopne na spletni povezavi www.hitronakorosko.si.
  Glede prihajajoče interpelacije zoper ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča vas želimo spomniti na obljubo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja iz marca 2015, ko je na Prevaljah obljubil pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško v letu 2019. Z ozirom na to v Mladinski iniciativi za 3. razvojno os pričakujemo, da bosta Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije z vso resnostjo izvedla predvidene aktivnosti za pričetek gradnje hitre ceste na Koroško v letu 2019.
  V Mladinski iniciativi zahtevamo, da se v letu 2016 končno sprejme državni prostorski načrt Šentrupert – Velenje, kot podlaga za gradnjo hitre ceste na Koroško, saj vemo, da je prostorski načrt na relaciji Velenje – Slovenj Gradec sprejet že dalj časa. Prav tako pričakujemo, da bodo pristojni pričeli vse aktivnosti na trasi 3. razvojne osi na relaciji Slovenj Gradec – Dravograd – Prevalje. Nadalje pričakujemo, da se bodo v letu 2017 pričeli vsi postopki za projektiranje omenjene ceste ter odkupi zemljišč na trasi.
  Korošci vam želimo sporočiti, da bi se nas lahko spomnili tudi takrat, ko ni volilno leto in da že več kot 40 let nestrpno čakamo dostojno cestno povezavo s centrom države. O pozitivnih učinkih 3. razvojne osi na razvoj naše regije najbrž ne potrebujemo posebej razlagati, saj je to zadnji vlak za obstoj mlade generacije na Koroškem. Mladi se iz Koroške vedno bolj izseljujejo in vsako odlašanje z izgradnjo hitre ceste v našo regijo, pomeni pospešitev slabšanja demografske slike na Koroškem!