Dne 10. novembra 2016 so se na temo 3. razvojne osi – severni del srečali predstavniki Mladinska iniciative za 3. razvojno os ter lokalnih odborov SMC koroške in šaleške regije. Prisotni so se seznanili s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 35000-4/2015/3 z dne 18. 3. 2015 o nadaljevanju priprav DPN za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug po optimizirani varianti F2 – 2; s potekom umeščanja trase F2-2 v DPN in aktivnostmi v zvezi s sprejemom t.i. poroštvenega zakona; z aktivnostmi na delu trase od Velenja do Slovenj Gradca, kjer je DPN že sprejet; zapisnikom 2/16 druge seje Kluba koroških poslank in poslancev z dne 6. 7. 2016; s pismom podpore nekaterih županov Koroške, Šaleške in Zgornje Savinjske doline, naslovljeno na predsednika vlade z dne 7. 7. 2016; s Pismom podpore Kluba Koroških poslancev in nekaterih poslancev DZ z dne 15. 7. 2016 ter ostalimi aktualnimi dogajanji na temo 3. razvojne osi.

  Stališča in zahteve sodelujočih so naslednje:

  1. Podpiramo sprejem DPN Šentrupert – Velenje (F2-2) in pričakujejo sprejem tega še v letu 2016.

  2. Pričakujemo, da bo Državi zbor RS še v letu 2016 sprejel t. i. poroštveni zakon, ki bo DARS-u omogočil nemoteno financiranje gradnje 4-pasovne hitre ceste na relaciji Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec.

  3. Zahtevamo pospešitev aktivnosti na relaciji Slovenj Gradec – Velenje, kjer je DPN že sprejet (odkupi zemljišč, projektiranje, pridobivanje potrebne dokumentacije, …)

  4. Zahtevamo, da se na relaciji Šentrupert – Velenje – Slovenj Gradec umesti 4-pasovna hitra cesta.

  5. Poslanci SMC s področja Šaleške doline in Koroške se zavezujejo, da bodo stališča lokalnih odborov SMC s področja Šaleške doline in Koroške o 3. razvojni osi – severni del brezkompromisno podprli v Državnem zboru Republike Slovenije.

  6. Zahtevamo, da se na Koroškem takoj organizira Center za zbiranje in predelavo lesa v skladu z zakonom o gospodarjenju z državnimi gozdovi.


  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os se je 25. oktobra 2016 sestala s poslansko skupino SD – Socialni demokrati, katero so zastopali poslanci Jan Škoberne, Janko Veber in Marija Bačič. Prisoten je bil tudi sekretar poslanske skupine Miro Pretnar.

  Kot je ugotovil poslanec Jan Škoberne imata šaleška in koroška regija skupnega letnega izvoza okoli dve milijardi evrov. Hitra cesta bi tako še okrepila gospodarsko rast v regijah, hkrati pa rešila številne vsakodnevne prometne zagate, ki tarejo prebivalcev teh regij. Prav tako se je Škoberne zavzel za pospešitev aktivnosti na relaciji Velenje – Slovenj Gradec, kjer je državni prostorski načrt že sprejet in to ne glede na sprejem DPN na relaciji avtocesta A1 – Velenje.

  Poslanska skupina SD je izrazila tudi pozitivno stališče do DPN F2-2 (Šentrupert – Velenje) ter izrazila podporo Svetu koroške regije pri prizadevanjih za 4-pasovno umestitev hitre ceste do Koroške. V poslanski skupini so tudi napovedali podporo DARS-u s sprejemom poroštvenega zakona, ki bi omogočil finančno stabilnost gradnje 3. razvojne osi.

  Spoštovani predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor!

  Naj vam na kratko predstavim Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os. Gre za civilno iniciativo, ki jo je julija 2014 ustanovil Mladinski svet Ravne na Koroškem. V njej se združujemo mladi Korošci, ki želimo državne ustanove prepričati, da je nujna izgradnja 3. razvojne osi na Koroško. Naše aktivnosti objavljamo na portalu www.hitronakorosko.si.

  Zaradi katastrofalne prometne komunikacije Koroške s centrom države, smo mladi na Koroškem prisiljeni odhajati s trebuhom za kruhom. Če se bo ta val odseljevanja nadaljeval, bo Koroška s časom postala mrtva regija. Ker pa si mladi želimo ustvarjati doma menimo, da bi dobra hitrocestna povezava do Koroške, lahko omogočila naš obstanek na Koroškem.

  Spoštovani g. predsednik!

  Vemo, da nimate na voljo zakonskih vzvodov za rešitev našega problema. Vendar se na vas obračamo z željo, da se sestanete z Mladinsko iniciativo za 3. razvojno os, kjer vam bi poskušali predstaviti situacijo v kateri se nahajamo Korošci. Na podlagi tega pa vas želimo prositi, da bi nam kot vrhovna avtoriteta pomagali potrkati na vrata pristojnih ter jih pozvali k nujni realizaciji projekta 3. razvojne osi na Koroško.

  V pričakovanju srečanja z vami, vas prav lepo pozdravljam.

  Mladinska iniciativa za 3. razvojno os, 

  Aljaž Verhovnik, vodja iniciative

  Vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik se je v sredo, 19. oktobra 2016, sestal z delegacijo Mestne občine Velenje, katero so sestavljali župan Bojan Kontič, podžupan Peter Dermol in direktor občinske uprave mag. Iztok Mori.

  Verhovnik je zbranim predstavil zadnje aktivnosti Mladinske iniciative v Ljubljani, na DARS-u ter pozval k skupnim aktivnostim Korošcev in Šaleške doline v prizadevanjih za severni krak 3. razvojne osi. Vsi prisotni so se strinjali, da je izgradnja hitre ceste nujna ne samo za Koroško, temveč tudi za Velenje, saj se tam nahajajo zelo pomembne gospodarske družbe, med katerimi vsekakor izstopa Gorenje.

  Na srečanju je župan Bojan Kontič izrazil vso podporo izgradnji 4-pasovne hitre ceste na Koroško, saj mora biti nova prometnica zgrajena v koraku s prihodnjim razvojem prometa v regijah. Prav tako so predstavniki velenjske mestne občine izrazili nesporno podporo sprejemu državnega prostorskega načrta na trasi F2-2 Velenje – Šentrupert in izrazili pričakovanje, da bo DPN sprejet še v letu 2016!

  V petek, 14. 10. 2016, je na upravi DARS-a v Celju potekal sestanek na temo 3. razvojne osi, katerega sta se udeležila vodja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik in dr. Matic Tasič, predsednik odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško pri Svetu koroške regije. S strani DARS-a so se srečanja udeležili Janez Kušnik, Ana Sodnik ter član uprave DARS-a Vili Žavrlan. V imenu Ministrstva za infrastrukturo je bil prisoten Zvonko Zavasnik.

  Predstavnika Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER) dr. Matjaž Črnigoj in Marko Ogorevc sta predstavila »Analizo ekonomskih učinkov investicij v prometno infrastrukturo«. Študija temelji na podatkih iz let 2007- 2015, ki so bili pridobljeni iz uradnih evidenc (AJPES, GURS,…). V študijo so zajeli okoli 120.000 poslovnih subjektov. Študija ni pokazala odstopanj pri gradnji severnega kraka 3. razvojne osi v primerjavi z gradnjama hitre ceste H4 Razdrto – Nova Gorica in Pomurske avtoceste. Tako je bila ocena elastičnosti na odseku koroške hitre ceste s 4% primerljiva z omenjenima cestama na Primorskem in v Pomurju. Najpomembnejši rezultat študije je pokazal, da bi izgradnja koroške hitre ceste doprinesla okoli 40 milijonov EUR povprečnega letnega doprinosa v BDP in to samo na področju izgradnje ceste. Ta podatek je jasno pokazal, da je investicija v 3. razvojno os popolnoma upravičena.

  V naslednjih dneh bo opravljena še recenzija študije, ki jo bo opravil Veljko Bole iz Ekonomskega inštituta. Dokončna študija bo umeščena v študijo variant in faznosti gradnje. Tako bo Ministrstvo za infrastrukturo odločilo ali bo cesta na Koroško že v osnovi 4-pasovnica, ali pa bo potrebna fazna gradnja. Odločitev se pričakuje še v tem letu.

  Izvedeli smo tudi, da se pri sprejemu državnega prostorskega načrta Šentrupert – Velenje ministrstvo drži časovnice in je sprejem predviden še v tem letu.

  Spoštovani ,


  Tretja razvojna os je brez vsakega dvoma prioriteten projekt Ministrstva za infrastrukturo na področju razvoja cestnega omrežja, zato si tudi nenehno prizadevamo za prostorsko umestitev trase na odseku Šentrupert - Velenje, za čimprejšnji začetek izvajanja del na odseku Šentrupert - Velenje - Slovenj Gradec, in nenazadnje za zagotovitev sredstev za izvedbo projekta. Vse te aktivnosti so predvidene tudi v predlogu Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS, ki ga je Vlada RS posredovala v obravnavo Državnemu zboru.

  Kot ste že sami ugotovili, je za financiranje projekta tretje razvojne osi nujno potrebno državno poroštvo. Ministrstvo za infrastrukturo je zato pripravilo osnutek zakona o poroštvu za investicije, ki jih izvaja DARS, ter ga poslalo v predhodno medresorsko usklajevanje Ministrstvu za finance. Med projekti, za katera se predvideva državno poroštvo, je tudi severni del tretje razvojne osi. Seveda pa je pri odločitvah o državnem poroštvu treba upoštevati tudi potrebe po omejevanju zadolžitev države v okviru zagotavljanja fiskalne uravnoteženosti ter pravil institucij Evropske unije glede obravnave državnih poroštev v okviru javnega dolga.

  V prihodnjih dneh ima Ministrstvo za infrastrukturo dogovorjena usklajevanja z Ministrstvom za finance, na katerih bomo naše stališče glede pomembnosti čimprejšnje izgradnje tretje razvojne osi odločno zastopali. Pričakujemo, da bomo dosegli rešitev za čimprejšnjo realizacijo tega projekta.

  V prizadevanjih za izvedbo tega infrastrukturnega projekta nedvomno deliva isto mnenje. Zato vsekakor računam na vašo nadaljnjo podporo projektu, tudi v okviru koalicijskih dogovorov.

  Predlagam, da se za nadaljnje informacije obrnete neposredno na Direktorat za kopenski promet, kjer je kontaktna oseba generalna direktorica, mag. Darja Kocjan.


  dr. Peter Gašperšič,
  MINISTER